Príhovor člena výboru AkademiaZdravia

Milí priatelia,

žijeme v dobe, kedy sa často spokojnosť a šťastie človeka meria výkonmi a hmotnými statkami, ktoré môžeme kedykoľvek vymeniť za lepšie a novšie. Zdravie vymeniť nemôžme, môžeme však prispieť k harmónii a spokojnosti jednotlivcov, aby sme chránili ich zdravie a pomohli im zabezpečiť šťastný a spokojný život. Zdravý a spokojný človek je stabilnou stavebnou jednotkou zdravej spoločnosti.

Medzi urgentné národné priority patrí definovanie potreby vzdelávania manažérov a odborného zdravotného personálu v oblasti verejného zdravia. Súkromné a verejné inštitúcie len pomaly obracajú svoju pozornosť na preskúmanie priorít vo vzdelávaní zdravotného personálu a následné zriadenie operatívnych vzdelávacích programov. Odborný zdravotný personál predstavuje kľúčovú úlohu nie len v samotnej prevencii a liečbe, ale aj v manažmente zdravotných inštitúcií a vzdelávaní. Samotní zdravotníci považujú vzdelávanie za hlavnú prioritu. Ich vzdelávanie ma priamu súvislosť s kvalitou podávaných výkonov v zdravotníctve.

Široká verejnosť často nedisponuje dostatočnými informáciami v oblasti vlastného zdravia, ktoré podmieňuje ich každodenný život. Osveta je jedným z najdôležitejších prostriedkov v rámci prevencie a ochrany zdravia. Zdravotná starostlivosť o seba a vlastnú rodinu je často podceňovaná a neprikladá sa jej dostatočný význam. Neznalosť legislatívy často oslabuje možnosť plnohodnotného využitia svojich práv a povinností a získať tak maximum v rámci zdravotnej starostlivosti. S uvedeným úzko súvisí aj informovanosť pacientov. Čím je pacient lepšie informovaný, tým vyššie sú jeho šance na úspešnú liečbu a starostlivosť, rovnako ako prispieva k skvalitneniu a zlepšeniu komunikácie na úrovni lekár a pacient. Preto je veľmi dôležité prispievať k informovanosti pacientov tak aby boli dostupné naozaj každému.

Projekt AkadémiaZdravia prichádza s odpoveďou na dynamické prostredie zdravotnej starostlivosti. Reaguje tak na zvýšenú potrebu vzdelávania zdravotníckeho personálu ako aj širokej verejnosti.

Projekt AkadémiaZdravia sleduje niekoľko cieľov.
V oblasti odbornej verejnosti ide napríklad o rozvoj kompetencií vedúcich k bezpečnej a plnohodnotnej starostlivosti o pacientov, zdôraznenie dôležitosti bezpečnosti personálu a zdravia, ako aj rozvoj základných marketingových zručností zdravotných manažérov. V akademických radoch podporiť a motivovať talentovaných študentov v oblasti medicíny a farmácie, vytvoriť kvalitnejšie a širšie možnosti vzdelávania, podchytiť „kapacity“ a vytvoriť pracovné príležitosti do budúcna. Inými slovami, snaha o výchovu novej generácie, ktorá bude prínosom pre celú spoločnosť.

Som presvedčený, že pod krídlami občianskeho združenia AkadémiaZdravia sa nám podarí spoločne zrealizovať množstvo vynikajúcich projektov.

PharmDr. Milan Lopašovský

© 2008 AkadémiaZdravia