Slávnostné udeľovanie cien AkadémieZdravia 2007

Dňa 19.12.2007 sa v honosných priestoroch Mirbachovho paláca konalo slávnostné vyhodnotenie programu AkadémiaZdravia - vzdelávanie a prevencia v zdravotníctve od A po Z.

 

Za účasti kapacít z medicínskej oblasti bolo odovzdaných niekoľko ocenení za projekty v kategóriách: kardiológia, alergiológia a pneumológia, onkológia, urológia a psychiatria.

 

Ocenený projekt v kategórii kardiológia.

Projekt Kardiofórum vznikol za účelom naplnenia potrieb kontinuálneho vzdelávania a výmeny skúseností z praxe kardiológov a internistov. Poskytol platformu pre pravidelné stretnutia odborníkov nie len z oblasti kardiovaskulárnej a vytvoril priestor na efektívnu odbornú diskusiu.

Stretnutie má vopred stanovenú tému, ktorá je spracovaná vždy formou odbornej prednášky a praktickej časti, tzv kazuistiky. Kardiofórum oslovuje odborníkov na celom území Slovenskej republiky, konkrétne v 12 mestách Slovenska. Vďaka nepretržitému vzdelávaniu odborných kapacít prispieva Kardiofórum k vyššej kvalite zdravotníckej starostlivosti v oblasti kardiológie.

Ďakujeme týmto aj odbornému garantovi projektu - Slovenskej internistickej spoločnosti.

 

V kategórii Alergológia a Pneumológia boli ocenené hneď tri projekty.

Spoločným menovateľom je nesmierny prínos v skvalitnení liečby pacientov prostredníctvom vzdelávania zdravotníckeho personálu a pacientov. Projekty vznikli v spolupráci so Slovenskou pneumo-ftizeologickou spoločnosťou a so Slovenskou spoločnosťou pre alergológiu a klinickú imunológiu. 

Edukačný projekt pre sestry a pacientov s chronickou obštrukčnou chorobou pľúcEdukačný projekt pre sestry a pacientov s astmou reagovali na absenciu vzdelávacích programov pre zdravotné sestry, nízku adherenciu pacientov k liečbe a nedostatky v inhalačnej technike. Projekty prinášajú odborné vedomosti zdravotným sestrám priamo do „terénu" a zlepšujú tak kvalitu liečby pacientov aktívnym zapojením všetkých zúčastnených strán. Na základe pozitívnych výsledkov majú projekty ambíciu zachovať kontinuitu zaradením ďalších kôl edukácie v oblasti astmy a chronickej obštrukčnej choroby pľúc a zaradiť nové témy ako napríklad pľúcna rehabilitácia.

Pulmofórum je jedinečný projekt, tzv. diskusný okrúhly stôl, ktorý odstraňuje komunikačné bariéry a dáva príležitosť vyjadriť svoj názor na diskutovanú problematiku každému zúčastnenému.

Hlavnou myšlienkou projektu je zlepšiť vzájomnú odbornú komunikáciu odbornej verejnosti a hlavne poskytnúť priestor na riešenie odborných problémov na regionálnej úrovni. Poďakovanie patrí všetkým, ktorí stáli za vznikom Pulmofóra ale aj všetkým tým, ktorí sa ho pravidelne zúčastňovali a prispeli tak k zlepšeniu kvality liečby v oblasti pneumológie.

 

Dva projekty získali ocenenie v kategórii Onkológia

V prvom rade patrí poďakovanie Slovenskej onkologickej spoločnosti a jej členom, ktorí aktívne participovali na projekte  Trendy v onkológii a projekte www.onkoacademy.sk.

Vďaka odbornému online časopisu Trendy v onkológii sa podarilo zabezpečiť kontinuálny prísun aktuálnych odborných informácii priamo na „stôl" lekárom.

www.onkoacademy.sk je jedinečný virtuálny projekt, ktorý umožňuje interaktívnu diskusiu medzi odborníkmi, zároveň zastrešuje množstvo iných edukačných aktivít ako pravidelné diskusné fórum alebo virtuálny onkologický časopis pre lekárov. Projekt mal obrovskú odozvu, a preto vízia do ďalšieho roka 2008 je jasná - zlepšenie a rozšírenie poskytovaných služieb výrazným technologicko-informačným zdokonalením. Držíme palce!

 

Ocenené projekty v oblasti urológie:

Odborný časopis Trendy v urológii sa môže v tejto chvíli pochváliť už 8 vydanými číslami, ktoré sú určené urológom na celom území Slovenskej republiky. Pozitívnym zistením je, že časopis na svoju edukáciu aktívne používali aj nádejní mladí urológovia pri príprave na atestáciu.

Karcinóm prostaty je druhým najčastejším nádorovým ochorením u mužov. Nezasahuje len fyzické telo, ale ovplyvňuje aj psychiku každého muža. Preto je nesmierne dôležité aby bol pacient oboznámený s jeho ochorením ako aj diagnostikou a liečbou.

Vďaka Pacientskemu projektu pre pacientov s karcinómom prostaty  boli vypracované 4 brožúry zaoberajúce sa diagnostikou, liečbou a sprievodnými javmi ochorenia. Prispeli k edukácii mnohých pacientov, ktorí vďaka nim boli lepšie pripravení na úspešné prekonanie choroby.

 

Ocenené projekty v oblasti psychaitrie:

Projekt Internship poskytol možnosť dvom vybraným mladým psychiatrom stráviť  mesiac na stáži na renomovanej psychiatrickej klinike  St. Jozeph v Lueven v Belgicku. Odborný program počas stáže zahŕňa všetky  súčasti práce psychiatra (konzultácie s pacientom, terapeutické semináre, práca s odbornou literatúrou alebo výmena skúseností v rámci tímu). Na základe pozitívnej odozvy bude projekt pokračovať aj v roku 2008 a dá tak možnosť ďalším lekárom aby prostredníctvom odbornej stáže na renomovaných klinikách profesionálne rástli.

Projekt www.psychiatry.sk.

Nová forma portálu vytvorila živý zdroj všetkých dôležitých informácií o činnosti Slovenskej psychiatrickej spoločnosti  pre odbornú ale aj laickú verejnosť. Portál oslovuje širokú skupinu ľudí. Ašpiruje stať sa nielen zdrojom informácii ale aj efektívnym priestorom na vzdelávanie, komunikáciu a výmenu skúsenosti, čo povedie k najvyššej možnej kvalite starostlivosti o pacientov na Slovensku.

 

Vysoká kvalita starostlivosti o pacientov je želaním nás všetkých a s touto víziou sa AkadémiaZdravia chystá vstúpiť do roku 2008. Ako dokazujú všetky ocenené projekty z roku 2007, investície do kontinuálneho vzdelávania zdravotného personálu, neustále zvyšovanie odbornej a praktickej úrovne lekárov a ostatného personálu je kľúčom k úspešnej liečbe všetkých pacientov

© 2008 AkadémiaZdravia